Aktuellt: Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen Kringresande
Justitiekanslern är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

10 jun 2016

Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen Kringresande

Bakgrund

Stockholms tingsrätt har den 10 juni 2016 meddelat dom i ett mål där elva personer (kärandena) väckt talan mot ...

30 maj 2016

Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet

På talan av Girjas sameby (Samebyn) har Gällivare tingsrätt genom dom den 3 februari 2016 fastställt att Samebyn i förhållande ...

21 mar 2016

Inspektion

Den 22-23 mars inspekterar Justitiekanslern Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Uppdatering 2016-06-10: Nu finns rapporterna från inspektionerna på ...

Senaste beslut från JK

Diarienr: 1895-16-80 / Beslutsdatum: 21 jun 2016

Remissvar EU på hemmaplan

Diarienr: 5285-15-21 / Beslutsdatum: 9 jun 2016

Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av ett ärende om ...

Diarienr: 3773-15-42 / Beslutsdatum: 1 jun 2016

Felaktig registrering av personuppgifter som publicerats i Post- och Inrikes ...

Diarienr: 1770-16-28 / Beslutsdatum: 18 maj 2016

Inspektion vid Länsstyrelsen i Kronobergs län den 22 – ...

Diarienr: 2299-15-40 / Beslutsdatum: 11 maj 2016

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat ...

Diarienr: 5723-15-21 / Beslutsdatum: 10 maj 2016

Handläggningstiden för en patentansökan

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om meddelarfriheten ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Skydd för privatlivet

En ny kameraövervakningslag (2013:460) och en ny kameraövervakningsförordning (2013:463) trädde i kraft den 1 juli 2013. Rätten att överklaga beslut om kameraövervakning för att ta tillvara allmänna intressen överfördes då från Justitiekanslern till Datainspektionen. Justitiekanslern har dock alltjämt talerätt beträffande sådana beslut som har meddelats enligt den tidigare kameraövervakningslagen. Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

Läs mer om JK