Justitiekanslern är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

21 mar 2016

Inspektion

Den 22-23 mars inspekterar Justitiekanslern Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Kronobergs län

7 mar 2016

Budgetunderlag för Justitiekanslern räkenskapsåren 2017-2019

Justitiekanslerns budgetunderlag för räkenskapsåren 2017-2019 kan laddas ner som en PDF-fil här.

24 feb 2016

Justitiekanslern överklagar Gällivare tingsrätts dom i målet mellan Girjas sameby ...

Justitiekanslern har den 22 februari 2016 överklagat Gällivare tingsrätts dom genom vilken domstolen förklarat att Girjas sameby i förhållande till ...

Senaste beslut från JK

Diarienr: 1770-16-28 / Beslutsdatum: 18 maj 2016

Inspektion vid Länsstyrelsen i Kronobergs län den 22 – ...

Diarienr: 2299-15-40 / Beslutsdatum: 11 maj 2016

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat ...

Diarienr: 5723-15-21 / Beslutsdatum: 10 maj 2016

Handläggningstiden för en patentansökan

Diarienr: 3946-15-47 / Beslutsdatum: 9 maj 2016

Anspråk mot staten med hänvisning till att behandling av personuppgifter ...

Diarienr: 7681-15-40 / Beslutsdatum: 9 maj 2016

Skadestånd på grund av ett frihetsberövande utan rättslig grund m.m. ...

Diarienr: 7712-15-40 / Beslutsdatum: 2 maj 2016

Skadeståndsanspråk angående bristande beslutsmotiveringar

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Skydd för privatlivet

En ny kameraövervakningslag (2013:460) och en ny kameraövervakningsförordning (2013:463) trädde i kraft den 1 juli 2013. Rätten att överklaga beslut om kameraövervakning för att ta tillvara allmänna intressen överfördes då från Justitiekanslern till Datainspektionen. Justitiekanslern har dock alltjämt talerätt beträffande sådana beslut som har meddelats enligt den tidigare kameraövervakningslagen. Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

Läs mer om JK