A.B. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 6740-15-45) – ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder m.m.

A.B. var berövad friheten som anhållen och häktad respektive ålagd anmälningsskyldighet i drygt ett år och fyra månader under perioden januari 2003 – maj 2004. Han begärde ersättning av staten hos Justitiekanslern enligt bestämmelserna i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Justitiekanslern tillerkände A.B. viss ersättning för en del av frihetsberövandetiden (beslut den 17 april 2015 i ärendet med dnr 3110-14-41). Anspråket avslogs delvis under hänvisning till att preskription hade inträtt i den del A.B.:s ersättningsanspråk hänförde sig till frihetsberövande respektive frihetsinskränkning av honom före den 25 april 2004. A.B. har ansökt om stämning mot staten i Malmö tingsrätt (mål nr T 9120-15). A.B. har begärt ersättning av staten för bl.a. frihetsberövandetiden i dess helhet. Staten har bestritt käromålet.

I en dom den 23 juni 2016 har tingsrätten ogillat käromålet eftersom A.B.:s anspråk ansågs vara preskriberat. Domen har överklagats och målet (T 1851-16) handläggs i Hovrätten över Skåne och Blekinge, som har meddelat prövningstillstånd.