SR m.fl ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3008-15-45 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av Ersättningsnämndens handläggning av och beslut i ärenden m.m.

Ett antal privatpersoner har ansökt om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 4294-15 m.fl.). De har begärt skadestånd av staten och har sammanfattningsvis anfört att utformningen av lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall (ersättningslagen) och Ersättningsnämndens tillämpning av lagen har inneburit en kränkning av deras rätt till domstolsprövning och effektivt rättsmedel enligt artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. Staten har bestritt talan.