TS o.a. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2917-16-45)

TS och TS AB har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 2551-16) och yrkat ersättning för ekonomisk och ideell skada med hänvisning till fel eller försummelse (inklusive brott) alternativt överträdelse av Europakonventionen av Kustbevakningen, Sjöfartsinspektionen/Transportstyrelsen och en åklagare. Tingsrätten har hållit muntlig förberedelse i målet. Fortsatt skriftlig förberedelse pågår.