A.E. ./. staten genom Justitiekanslern

A.E. har ansökt om stämning mot staten i Göteborgs tingsrätt och yrkat ersättning för skada framför allt till följd av en felaktig avregistrering av svenskt medborgarskap. Justitiekanslern har tidigare tillerkänt A.E. viss ersättning med hänvisning till rättsfallet NJA 2014 s. 323 men A.E. anser att skadeståndet ska bestämmas till ett högre belopp. Staten har motsatt sig detta.

Göteborgs tingsrätt har i dom den 7 juli 2016 delvis bifallit A.E.:s talan och beslutat att staten ska betala ytterligare 60 000 kr i skadestånd till A.E. Som skäl har tingsrätten angett bl.a. att hans svenska medborgarskap varit avregistrerat under mycket lång tid.

Staten har överklagat tingsrättens dom till Hovrätten för Västra Sverige.

Hovrätten har meddelat prövningstillstånd.